Regulamin serwisu Majsteria

Regulamin korzystania z Serwisu majsteria.pl i usług świadczonych z jego pośrednictwem.
Poniższy regulamin obowiązuje od dnia 04.04.2024 r.

 

Definicje

Artykuł 1. Definicje

Terminy zapisane w Regulaminie dużą literą oznaczają:

Administrator
Leroy-Merlin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa, kontakt@majsteria.pl,  tel. 22 528 58 00, NIP 113-00-89-950, REGON: 010692148, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000053665, o kapitale zakładowym wynoszącym 51.000.000 zł, będąca usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

Majsteria
prowadzony w języku polskim przez Administratora serwis internetowy Majsteria.pl, dostępny w domenie majsteria.pl,

Ogłoszenie
każda informacja dostępna w Majsterii zamieszczona przez Wykonawcę lub Zlecającego, w tym Zlecenia, Wizytówki, Propozycje Wykonania oraz opinie Zlecających i odpowiedzi na nie Wykonawców oraz wszelkie pliki, zdjęcia i inne materiały załączane do publikowanych treści;

Wizytówka
zbiór informacji zamieszczonych przez Wykonawcę w Majsterii zgodnie z Regulaminem, stanowiący prezentację Wykonawcy oraz zakresu jego działalności,

Zlecenie
Ogłoszenie umieszczane przez Zlecającego w Majsterii, mające na celu znalezienie Wykonawcy do realizacji czynności opisanej w Zleceniu; opis zlecenia (treść) nie może zawierać danych kontaktowych (np. nr telefonu, adres e-mail),

Propozycja Wykonania
propozycja wykonania Zlecenia składana przez Wykonawcę, zawierająca szczegóły dotyczące oferowanej realizacji Zlecenia,

Użytkownik
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna lub przedsiębiorca, którzy zawarli z Administratorem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Majsterii,

Wykonawca
Użytkownik z aktywną Funkcją Wykonawcy, który może oferować wykonywanie określonych usług na rzecz Zlecających,

Zlecający
Użytkownik umieszczający w Majsterii Zlecenie,

Konto
zapis w systemach informatycznych Majsterii przypisany indywidualnie do Użytkownika, zawierający zbiór informacji dotyczących Użytkownika oraz publikowanych przez niego Ogłoszeń, chroniony unikalną nazwą Użytkownika (login) i hasłem,

Formularz Kontaktowy
dostępny w Majsterii formularz elektroniczny służący do kontaktu z personelem Administratora, obsługującym Majsterię, dostępny w zakładce „Kontakt” (majsteria.pl/kontakt),

Regulamin Opinii
regulamin określający zasady zamieszczania w Majsterii opinii o Wykonawcach, stanowiący załącznik 2 do Regulaminu,

Regulamin
niniejszy regulamin serwisu Majsteria określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora,

Pakiet MAX
płatna usługa dla Wykonawców, której wykupienie zapewnia dostęp do dodatkowych funkcjonalności Majsterii,

Funkcja Wykonawcy
rozszerzenie Konta Użytkownika o podstawowe funkcjonalności przeznaczone dla Wykonawców.